Szkolenie- Studia Podyplomowe

20100202123811img5

Aktualności szkoleniowe rzeczoznawstwa motoryzacyjnego na 2011/2012 rok

 

Szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych
– studia podyplomowe
(edycja 2011/2012 rok)

Uwaga: rekrutacja uzupełniająca

Chcesz zostać rzeczoznawcą w dziedzinie techniki motoryzacyjnej
- przeczytaj warunki, sprawdź i oceń swoje możliwości.

Uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, które pragną pozyskać kwalifikacje do zawodu rzeczoznawcy samochodowego, lub podnieść swoje kwalifikacje i poziom specjalistycznej wiedzy motoryzacyjnej z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego- że oczekiwania te mogą być spełnione w drodze kontynuowanej od 10-ciu lat inicjatywy kształcenia kandydatów na rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Inicjatywa ta, to sprawdzone w dotychczasowej praktyce Studia Podyplomowe (dwa semestry) dla kandydatów na rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego, pt. “Powstawanie i likwidacja szkód komunikacyjnych – kolejna edycja 2011/2012”, organizowane przez
Politechnikę Warszawską – Wydział Transportu

oraz
Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – Stowarzyszenie w Warszawie,
ul. Nowy Świat 35.

W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie zajęć, edycji 2011/2012 w miesiącu październiku 2011r.

Kierownikiem Studium Podyplomowego jest prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski.
Zastępcą Kierownika Studium Podyplomowego jest mgr inż. Jan Nowak – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ds. organizacji edukacji i szkoleń.


I. Wymogi kwalifikacyjne i dokumentacja zgłoszeniowa

1) Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców:

ukończone studia wyższe (wskazane – zalecane techniczne), za okazaniem dyplomu
co najmniej 5-letnia praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z motoryzacją (potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami)
prawo jazdy kategorii A, B, C lub C1 (może być w trakcie uzupełniania uprawnień)
niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
rekomendacja środowiskowa względnie opinia z miejsca pracy zawodowej.

2) Dokumentacja zgłoszeniowa na Studia Podyplomowe:

wniosek o przyjęcie z motywacją
ankieta zgłoszeniowa – wypełniona w dwóch egzemplarzach (dla Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenia) – wg. wzorów dostępnych za pośrednictwem poczty e-mail*
Uwaga  *Wzory ankiet zgłoszeniowych wysyłamy drogą elektroniczną osobom zainteresowanym, które przyślą list
e-mail
 zatytułowany "REKRUTACJA" ze swoim adresem zwrotnym na adres info@rzeczoznawcy.auto.pl
dyplom ukończenia studiów wyższych (technicznych)
CV (życiorys zawodowy)
kwestionariusz osobowy
świadectwo pracy dokumentujące 5-letnią praktykę zawodową z opinią z ostatniego miejsca pracy
prawo jazdy zgodnie z wymogami kategorii
zaświadczenie o niekaralności z sądu
dowód/ przelew lub przekaz  dokonania opłaty względnie uzgodniona z organizatorem (deklaracja na wniesienie opłat)
2 zdjęcia kolorowe (legitymacyjne)


II. Warunki rekrutacji

    Wskazane jest dopełnienie wstępnej dokumentacji zgłoszeniowej w terminie do 30 września 2011 roku na adres:

Zespoł Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – Stowarzyszenie
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
telefon: (22) 692-74-65 (22) 692-74-65 (22) 692-74-66
(w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku)
fax: (22) 826-63-00
e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl

Dostarczenie w terminie do 30 września 2011r. Kompletnej dokumentacji osobowej, wg wymagań w pkt.2. 

Niezbędnych informacji dotyczących warunków przyjęcia i rekrutacji udziela:
mgr inż. Jan Nowak tel. 694-481-630, 694-481-630 (Stowarzyszenie)

lub (022) 692-74-65/66

Zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne na w/w telefon, a następnie  dostarczenie ankiet zgłoszeniowych według wzorów (załączniki + CV).

Po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, organizatorzy bezzwłocznie powiadomią zainteresowanych o przyjęciu i wpisaniu na listę uczestników (pisemnie lub faxem), ze wskazaniem dokładnego terminu rozpoczęcia zajęć szkolenia (Studiów Podyplomowych).

Program studiów obejmuje 180 godzin teoretycznych zajęć realizowanych w okresie dwóch semestrów. Zajęcia prowadzone będą w soboty w odstępach dwutygodniowych (8 godzin dziennie w godzinach 9:00-17:00) według ustalonego harmonogramu.

Jednocześnie zaznaczamy, że w czasie trwania tych zajęć przeprowadzone zostaną praktyki rzeczoznawcze uruchamiane przez Stowarzyszenie (1 rok) z egzaminem kwalifikacyjnym dla sprawdzenia praktycznych umiejętności rzeczoznawczych, umożliwiających uzyskanie uprawnień kwalifikacyjnych z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego w Stowarzyszeniu.

Przewidziane zakończenie wykładów na omawianych STUDIACH edycji 2011/2012 nastąpi w miesiącu czerwcu 2012 roku.

III. Odpłatność za uczestnictwo w Studium

Niezbędnych informacji dotyczących płatności udziela:

mgr inż. Jan Nowak tel.  694-481-630 694-481-630 (Stowarzyszenie)

lub (022) 692-74-65 (022) 692-74-65

Całkowity koszt studiów wynosi 5 000,00zł.

Opłatę za studia można regulować w dwóch ratach:

I ratę w wysokości 2.500,00zł należy wpłacić bezpośrednio po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu lecz nie później niż w terminie do 31 października 2011 roku      - przelewem lub przekazem pocztowym, z zaznaczeniem: opłata za Studia Podyplomowe “Powstawanie i likwidacja szkód komunikacyjnych – edycja 2011/2012” na konto Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu , według wyszczególnienia:

Politechnika Warszawska – Wydział Transportu

Bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A.

IV Oddział w Warszawie

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3

Nr 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

II ratę w wysokości 2 500,00zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia przelewem, przekazem pocztowym lub na miejscu w kasie STOWARZYSZENIA – bieżąco, w kasie Stowarzyszenia, lecz nie później niż do 30 listopada 2011r., na rachunek bankowy i konto:

Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej

i Ruchu Drogowego – Stowarzyszenie

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35

Bank PEKAO S.A.

Oddział w Warszawie, 00950 Warszawa, ul. Krucza 24/26

Nr 95 1240 6003 1111 0000 4944 7134

Ukończenie Studium pozwoli nie tylko podnieść poziom wiedzy w zakresie powstawania i likwidacji szkód komunikacyjnych, niezbędnej w świadczeniu usług rzeczoznawczych, ale pozyskać umiejętności wymagane w zawodzie rzeczoznawcy samochodowego na egzamin certyfikacyjny dla Rzeczoznawców samochodowych i uzyskanie certyfikatu uprawniającego do wprowadzenia na krajową listę Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z postanowieniem ustawy “Prawo  o ruchu drogowym” (Dz.U. z 12 listopada 2001r. Nr 129, poz. 1444 z późniejszymi zmianami) i odpowiada w perspektywie wymaganiom kształcenia rzeczoznawców -  ekspertów europejskich w dziedzinie motoryzacji.

STUDIA Podyplomowe  odpowiadają wymaganiom określanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawców opracowanym przez Krajowe Porozumienie Rzeczoznawców Samochodowych w W-wie obowiązującym w środowisku rzeczoznawców samochodowych od września 2009 roku.

- ORGANIZATORZY -      

STOWARZYSZENIE  TSiRD w W-wie                   POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Transportu

PREZES STOWARZYSZENIA                                                          KIEROWNIK STUDIUM PODYPLOMOWEGO

dr inż. WŁODZIMIERZ SEL                                                         prof. dr hab. inż JERZY KISILOWSKI

V-CE  PREZES

ds. ORGANIZACJI EDUKACJI I SZKOLEŃ

mgr inż. JAN NOWAK