Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO 25.05.2018

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma:

Zespół Rzeczoznawców Samochodowych Maszyn i Urządzeń

Automobilklub Nowy Świat Sp.z o.o.w W-wie.01-226 Warszawa ul. Ludwiki 3A lok 1

II. Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Z administratorem Spółki możesz skontaktować się w każdej chwili za pomocą e-mail: rodo@rzeczoznawcy-auto.eu , pisemnie na adres siedziby firmy jak w punkcie I oraz

kontakt imienny: Włodzimierz Sel – Prezes Spółki

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

· Celem jest dostarczenie danych osobowych niezbędnych do rozliczenia i likwidacji szkody komunikacyjnej

· Dla zawarcia i realizacji umowy kupna produktów firmy na wykonanie usługi rzeczoznawcze

· Z obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości (wystawianie faktur za usługi)

· Jako niezbędny atrybut przy uwzględnianiu reklamacji związanych z realizacją zleceń na usługi rzeczoznawcze, czyli do ochrony Twoich żywotnych interesów.

· Wykonywanie ekspertyz i opini technicznych

· Do poprawiania doboru usług do Twoich potrzeb przez optymalizację usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, historii oglądanych ofert zbieranych automatycznie w tzw. plikach cookies.

· W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym oraz Twoim prawnie uzasadnionym interesem.

IV. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe.

· Dane osobowe będę przez nas przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu jako podmiotowi realizującemu rozliczanie szkód komunikacyjnych.

· Organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

· Innym podmiotom biorącym udział w realizacji naszych usług, wspierających świadczenie usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, operatorom płatności, firmom transportowym, księgowym, niezależnym rzeczoznawcą motoryzacji ,informatycznym współpracującym z nami na podstawie odrębnych umów.

Nasza Spółka nie przekazuje Twoich danych osobowych żadnym podmiotom, które nie gwarantują odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

Nasza Spółka nie przekazuje Twoich danych do Państw Trzecich, leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. Czas przetwarzania.

· Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Twoje dane pozyskane w celu negocjacji warunków realizacji usług z nasza Spółką przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie ich zawarcia.

· Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy na usługę przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią związanych.

· Dane uzyskane na okoliczność wykonania usługi (opini, oceny technicznej itp) przechowywane są przez okres do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym wykonywano takową usługę.

VI. Twoje uprawnienia.

· Masz prawo dostępu do Swoich danych.

· Prawo do sprostowania (poprawiania) Swoich danych.

· Prawo do usunięcia danych.

· Ograniczenia przetwarzania.

· Przenoszenia danych.

· Masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

· Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych.

· Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@rzeczoznawcy-auto.eu lub pisemnie na adres firmy: Zespół Rzeczoznawców Samochodowych Maszyn i Urządzeń Automobilklub Nowy Świat Sp.z o.o.w W-wie.01-226 Warszawa ul. Ludwiki 3A lok 1

Pamiętaj, że w celu realizacji Twoich żądań niezbędne będzie dokładna identyfikacja Twojej osoby.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne prz czym jeśli tego nie zrobisz nie będzie możliwości zrealizowania usługi i co za tym idzie nie będzie możliwości zrealizowania oczykiwanego zadania.