O Nas

Z dniem 10 czerwca 2005 roku, powołana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

„Zespół Rzeczoznawców Samochodowych, Maszyn i Urządzeń AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością w W-wie." 

00-029 Warszawa; ul. Nowy Świat 35. 

Z dniem 11.04.2016r. nastąpiła zmiana lokalizacji Spółki na adres: 01-226 Warszawa, ul. Ludwiki 3A lok. 1

NIP: 525-233-36-43 

REGON: 140138141 

Kapitał założycielski: 50.000zł 

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr 0000229662 (Rejestr Przedsiębiorców) 

Kredyt Bank nr konta: 47 1500 1777 1217 7008 1250 0000

Zarząd Spółki 

jedno osobowy dr inż. Włodzimierz SEL – Prezes

Dyrektorzy:

mgr inż. Jan NOWAK – Dyrektor – W-wa

inż. Jerzy KOSIOREK – Dyrektor – W-wa

mgr inż. Ryszard RYBICKI – Dyrektor Oddziału w Poznaniu

Głowna Księgowa:

Hanna Kotańska – dla Warszawy i Poznania

Spółka – posiada Oddział o ograniczonej działalności gospodarczej w Poznaniu, pod nazwą: 

Zespół Rzeczoznawców Samochodowej, Maszyn i Urządzeń AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT – Spółka z o.o. Oddział w Poznaniu 

ul. Naramowiecka nr 68 

61-622 Poznań 

NIP: 525-233-643 

REGON: 140138141-00024 

Bank Pekao S.A. nr konta: 61 1240 6595 1111 0000 5626 3510


Właścicielem spółki jest:  Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowe j i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE (opisane poniżej)

Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowe j i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE

00-029 Warszawa; ul. Nowy Świat 35, ze zmianą lokalizacji w dniu 11.04.2016r. na adres: 01-226 Warszawa, ul. Ludwiki 3A lik. 1

wpisany do rejestru STOWARZYSZEŃ: 27.03.1995r.)(poz. RST 2473 

NIP: 525-21-25-123 

REGON: 014926459-00019 

Rejestr Sądowy dla M. ST. Warszawy w W-wie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 

Nr 0000163700 

BANK PEKAO S.A. Oddział w W-wie, ul. Krucza 24/26 

Konto Bankowe STOWARZYSZENIA: 95 1240 6003 1111 0000 4944 7134


Aktualny skład Zarządu Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIA 00-029, Warszawa, ul. Nowy Świat 35

Zarząd STOWARZYSZENIA: skład aktualny od 17.06.2015r.

1. mgr inż. Jan NOWAK– Prezydent

2. dr inż. Włodzimierz SEL – V-ce Prezydent

3. inż. Edward PIETRZAK – Sekretarz Generalny

4. mgr inż. Krzysztof HABER – Skarbnik

5. mgr inż. Ryszard RYBICKI – członek Zarządu – Oddział w Poznaniu

6. inż. Jerzy KOSIOREK – członek Zarządu

7. mgr inż. Ryszard CYDEJKO – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna skład aktualny od dnia 17.06.2015r.

1. mgr inż. Jerzy KOBYLIŃSKI - Przewodniczący

2. mgr inż. Antoni TUCHOLSKI - członek Zarządu

3. mgr inż. Marek JACKOWSKI - członek Zarządu

Warszawa, 17.06.2015r.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszego Stowarzyszenia.