Studia podyplomowe 2016r / 2017r

Studia podyplomowe 2016 / 2017

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH 2016/2017 – dydaktyczne zajęcia z praktyką zawodową rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych – kontynuowane studia podyplomowe (edycja 2016/2017 rok).
Chcesz zostać rzeczoznawcą w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, zdobyć atrakcyjny zawód wśród zawodów regulowanych w Polsce i w Unii Europejskiej – przeczytaj warunki, sprawdź i oceń swoje aktualne możliwości.
Uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, które pragną pozyskać kwalifikacje do zawodu rzeczoznawcy samochodowego, lub podnieść swoje kwalifikacje i poziom specjalistycznej wiedzy motoryzacyjnej z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego – że oczekiwania te mogą być spełnione w drodze sprawdzonej i kontynuowanej od 16-tu lat inicjatywy kształcenia zawodowego kandydatów na rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego.

I.    Inicjatywa ta, to sprawdzone w dotychczasowej praktyce Studia Podyplomowe (dwa semestry) dla kandydatów na rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego, pt. „Powstawanie i likwidacja szkód komunikacyjnych” – kolejna edycja 2016/2017, organizowana wspólnie przez Politechnikę Warszawską – Wydział Transportu oraz Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE w Warszawie, ul. Ludwiki 3A lok. 1 (dawniej ul. Nowy Świat 35).
W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie zajęć, edycji 2016/2017 w miesiącu październiku 2016r. z rocznym (2-semestrowym) okresem zajęć od 15.10.2016r. do 30.06.2017r.
Kierownikiem Studium Podyplomowego, jest prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.
Zastępcą Kierownika Studium Podyplomowego jest mgr inż. Jan Nowak – Prezydent Stowarzyszenia – Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwiki 3A lok. 1 (dawniej ul. Nowy Świat 35).

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów i dokumentacja zgłoszeniowa są następujące:

1.     Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców:
• ukończone studia wyższe dowolne (zalecane techniczne), za okazaniem dyplomu                • co najmniej 2-letnia praca lub praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z motoryzacją (potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami);
• prawo jazdy kategorii co najmniej B (z deklaracją  uzupełniania w trakcie zajęć uprawnień kategorii A i C lub C1);
• niekaralność wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne;
• zalecana rekomendacja środowiska zawodowego, względnie opinia z miejsca pracy zawodowej, zalecana celem uzyskania priorytetu kwalifikacyjnego.
2.    Dokumentacja zgłoszeniowa na Studium Podyplomowe:
• wniosek indywidualny (podanie) o przyjęcie z motywacją;
• ankiety zgłoszeniowe (wg wzoru: "Zgłoszenie kandydata" i "Wniosek o przyjęcie" – z przeznaczeniem dla Politechniki Warszawskiej i STOWARZYSZENIA) po wypełnieniu złożone w STOWARZYSZENIU e-mailem lub bezpośrednio w sekretariacie STOWARZYSZENIA
• dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat);
• CV (życiorys zawodowy);
• kwestionariusz osobowy;
• świadectwo pracy dokumentujące 2-letnią pracę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (praktykę) i opinią z ostatniego miejsca pracy;
• prawo jazdy zgodnie z posiadaną kategorią (ewentualnie oświadczenie o uzupełnieniu kategorii);
• zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne z właściwego Sądu (względnie Sądu Rejonowego);
• dowód/przelew lub przekaz – dokonania opłaty za Studia Podyplomowe – bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na omawiane studia podyplomowe;
• dwa zdjęcia kolorowe (legitymacyjne).
II.    Warunki rekrutacji:
Zainteresowani powinni dopełnić dokumentację zgłoszeniową (nasz adres e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl) w terminie do 30 września 2016r. do STOWARZYSZENIA na adres: Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE
00-029 Warszawa, ul. Ludwiki 3A lok. 1 (dawniej ul. Nowy Świat 35)
telefon: 22 692 74 65; 22 692 74 66; fax: 22 826 63 00; e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl
(w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku).
Wymóg konieczny dostarczenie w terminie do 30.09.2016r. kompletnej dokumentacji osobowej poza wcześniej zgłoszonymi wnioskami (ankietami), wg wymagań w pkt 2 do weryfikacji w procedurze rekrutacji zgłoszonych uczestników.
Niezbędnych informacji dotyczących warunków przyjęcia, rekrutacji i organizacji udziela:
mgr inż. Jan Nowak tel. 694-481-630 (Stowarzyszenie) lub 22 692-74-65/66 (Sekretariat – Filip Gajowniczek), Piotr Jaszewski tel. 792-177-615.
Po zgłoszeniu i spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych oraz po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, organizatorzy powiadomią zainteresowanych o przyjęciu i wpisaniu na listę uczestników, ze wskazaniem dokładnej daty i miejsca rozpoczęcia szkolenia (Studiów Podyplomowych).
III.    Program i organizacja zajęć szkoleniowych.
Program studiów obejmuje 180 godzin teoretycznych zajęć realizowanych w okresie dwóch semestrów zintegrowanych z programem praktyk. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w soboty w odstępach dwutygodniowych (8 godzin dziennie w godzinach 9:00 – 17:00) według ustalonego harmonogramu na każdy semestr.
Program zajęć szkoleniowych obejmuje zagadnienia: techniki motoryzacyjnej z uwzględnieniem konstrukcji i technologii napraw pojazdów oraz eksploatacji pojazdów z silnikami spalinowymi, elektrycznymi oraz napędami hybrydowymi z zastosowaniem technik informatycznych i cyfrowych, wycen wartości pojazdów i urządzeń, warunków ubezpieczenia i kosztorysowania szkód komunikacyjnych, rekonstrukcji zdarzeń i wypadków drogowych oraz pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich.
Zaznaczamy przy tym, że w czasie trwania tych zajęć od II-go semestru uruchomione są zawodowe praktyki rzeczoznawcze przez Stowarzyszenie z egzaminem kwalifikacyjnym, celem sprawdzenia nabytych, praktycznych umiejętności rzeczoznawczych, umożliwiających uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy STOWARZYSZENIA z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Praktyki rzeczoznawcze w trakcie studiów podyplomowych zaliczane są jako praktyki zawodowe związane z motoryzacją.
Zakończenie wykładów, zajęć teoretycznych i ćwiczeń dydaktycznych na omawianych Studiach Podyplomowych edycji 2016/2017 przewidziane są do 30.06.2017r., natomiast uprawnienia rzeczoznawcy TSiRD STOWARZYSZENIA, możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu i zaliczeniu praktyk rzeczoznawczych.
Liczba miejsc ograniczona względami wymogów dydaktycznych i praktyk rzeczoznawczych.
IV.    Odpłatność za uczestnictwo w Studiach Podyplomowych.
Niezbędnych informacji dotyczących regulowania płatności udziela:
mgr inż. Jan Nowak tel. 694-481-630 (Stowarzyszenie) lub Sekretariat Studium – Filip Gajowniczek tel. 784-009-999
Całkowity koszt studiów wynosi 5 500zł z wyodrębnieniem na 2 raty.
Odpłatność należy regulować po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia podyplomowe.
Opłatę za studia można regulować w dwóch ratach jak niżej:
a) I ratę w wysokości 2 500,00 zł należy wpłacić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu lecz nie później niż w terminie do 15 października 2016 roku – przelewem lub przekazem pocztowym, z zaznaczeniem: opłata za Studia Podyplomowe „Powstawanie i likwidacja szkód komunikacyjnych – edycja 2016/2017” na nr konta Politechniki Warszawskiej, wg wyszczególnienia:
Politechnika Warszawska – Wydział Transportu
Bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A
IV Oddział w Warszawie
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3
Nr 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

b) II ratę w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić po potwierdzeniu przyjęcia na wskazane konto STOWARZYSZENIA do 30.11.2016r. przelewem (przekazem pocztowym) lub na miejscu w kasie Stowarzyszenia – w terminie nie przekraczającym 30.12.2016r. wg wyszczególnienia:
Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego - STOWARZYSZENIE
01-226 Warszawa, ul. Ludwiki 3A lok. 1 (dawniej ul. Nowy Świat 35)
Bank PEKAO S.A.
Oddział w Warszawie, 00 950 Warszawa, ul. Krucza 24/26
Nr 95 1240 6003 1111 0000 4944 7134

V.    Efektywność ukończenia zajęć.
Ukończenie Studiów Podyplomowych, pozwoli nie tylko podnieść poziom wiedzy w zakresie powstawania i likwidacji szkód komunikacyjnych, niezbędnej w świadczeniu usług rzeczoznawczych, pozwoli również zostać rzeczoznawcą w atrakcyjnym zawodzie  w dziedzinie motoryzacji i ruchu drogowego z kwalifikacjami do podejmowania realnych starań pozostania Biegłym Sądowym i pozostania członkiem naszego STOWARZYSZENIA z możliwością wykonywania zawodu rzeczoznawcy TSiRD.
Studia te umożliwią pozyskanie umiejętności wymaganych w zawodzie rzeczoznawcy samochodowego na egzamin certyfikacyjny dla Rzeczoznawców Samochodowych o uzyskanie certyfikatu uprawniającego do wprowadzenia na Krajową listę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z postanowieniem ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 12 listopada 2001 r. Nr 129, poz. 1444 z późniejszymi zmianami), w zgodności wymagań kompleksowego kształcenia rzeczoznawców, jako niezależnych rzeczoznawców samochodowych, ekspertów europejskich w dziedzinie motoryzacji.
Charakter Studiów Podyplomowych odpowiada wymaganiom określanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawców, obowiązującym w Kraju w środowisku rzeczoznawców samochodowych od 2009 roku.
ORGANIZATORZY:
1. Politechnika Warszawska – Wydział Transportu
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
telefon: 22 234 59 40, 22 234 73 11; fax: 22 425 65 43; e-mail: dziekan@it.edu.pl;
prof. Włodzimierz Choromański, e-mail: ztkut@wt.pw.edu.pl .
2. Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – STOWARZYSZENIE – Prezydent STOWARZYSZENIA Jan NOWAK – Z-ca Kierownika
01-226 Warszawa, ul. Ludwiki 3A lok. 1 (dawniej ul. Nowy Świat 35)
telefon: 22 692 74 65/66; fax: 22 826 63 00; e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl

Podpisy nieczytelne organizatorów

Warszawa 01 września 2016r.